Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku na rok szkolny 2017/18

 

 

 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PŁOCKU

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2010  z dnia 13 marca 2017r
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                  (Dz. U. z 2017r poz.60)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r poz.59)

 

 

§ 1

 

 1. Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:
 1. potrzeb środowiska;

 

 1. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

 

 1. kontaktów z Biurem Pracy;

 

 1. decyzji organu prowadzącego.

 

§ 2

 

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.

§ 3

 

 1. Do Technikum, Szkoły Branżowej I-go stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

 

 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

§ 4

 

 1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

§ 5

 

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.

 

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

 

 1. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

 

 

§ 6

 

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.

 

 1. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.

 

 

§ 7

 

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny:  maksymalnie 100 punktów          
   

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 z przedmiotów:


1) języka polskiego,


2) historii i wiedzy o społeczeństwie,


3) matematyki,


4) przedmiotów przyrodniczych,


5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

 1. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:


1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;


2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;


3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;


4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;


5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium:

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 

 1.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub         ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 

 1.  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1.  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych           ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 

 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych           ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim     organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub          interdyscyplinarnego –     przyznaje się 7 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub         interdyscyplinarnego –     przyznaje się 5 punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
   5             punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;


4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych     objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych    nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  7 punktów,

 

 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;


5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

 1.  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 

 1. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

 1.  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 

 1.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.      
   
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.    
      
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
  o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

 1.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 

 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 

 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

 1. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 

 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 

 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 


oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych-           dzieli się przez 2;

 

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 

 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 

 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 

                  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych-           dzieli się przez 4;

 

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

 

 1. dobrym – przyznaje się 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

 

 1. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,
  z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
   z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
   z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

 

 1. dobrym – przyznaje się 13 punktów;

 

 1. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

 

 1. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

§ 8

 

Do klas I-ych technikum we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Do klasy I Szkoły Branżowej I stopnia będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:

 

 • język polski,

 

 • język obcy wybrany przez kandydata,

 

 • matematyka,

 

 • fizyka

 

Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym, lub zaproponujemy zmianę kierunku.

 

§ 9

 

Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

Technikum Nr 2:

L.p

Nazwa zawodu

Oznaczenie

Przedmioty wiodące dla procesu rekrutacji

Rozszerzenie

1

Technik elektryk

I TA

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, fizyka

2

Technik mechanik

I TB

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, fizyka

3

Technik elektryk

I TC

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, fizyka

4

Technik informatyk

I TD

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, informatyka

5

Technik pojazdów samochodowych

I TE

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, fizyka

6

Technik teleinformatyk

I TF

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

matematyka, informatyka

 

 

Szkoła Branżowa I stopnia

L.p

Nazwa zawodu

Oznaczenie

Przedmioty wiodące dla procesu rekrutacji

1

Elektromechanik pojazdów samochodowych

1a

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

2

Mechanik pojazdów samochodowych

1b

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

3

Elektryk

1c

j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka