Egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym..

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
  • pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.

Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.