Wewnątrzszkolny System Oceniania

wso

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

(systemu dziennego nauczania)

Zespołu Szkół Zawodowych im Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2015r.

§ 1

Podstawy prawne

 1. Regulamin WSO Zespołu Szkół Zawodowych im Marii Skłodowskiej - Curie został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Uwzględniono ustawę
  z dnia 20 lutego 2015 r. i rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. Określa on warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 2. Egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 2

Ocenianie

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  ​(1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  (2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

(1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

(2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

(3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania przez ucznia własnego rozwoju;

(4) motywowanie ucznia do dalszej pracy i kontynuowania postępów w nauce i zachowaniu;

(5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

(6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

(1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

(2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

(3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej;

(4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiedzy
i umiejętności w związku z zastrzeżeniami z powodu nieprawidłowego trybu ustalania oceny;

(5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

(6) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

(7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom(prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia.

§ 3

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

(1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

(2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

(3) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

(4) formach informacji [Uczniowie na pierwszej lekcji każdego przedmiotu zostają zapoznani
z wymaganiami na poszczególne oceny, kryteriami oceniania i formach pracy, które podlegają ocenie. Otrzymują informację, że PSO znajduje się u Dyrektora Szkoły do wglądu dla nich i ich rodziców. Nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi wpisem tematu lekcji: Zapoznanie z programem nauczania, Przedmiotowym Systemem Oceniania, zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć].

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu rodzicielskim o:

(1) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;

(2) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

(3) Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO);

[Fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. Rodzice (opiekunowie prawni) poświadczają swoim podpisem fakt zapoznania się z zasadami na liście obecności. Nieobecni na zebraniu rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zapoznania się z WSO, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły lub w formie papierowej, dostępnej w szkolnej bibliotece.]

§ 4

Informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach ucznia (lub ich braku)

 1. Zebrania rodzicielskie w szkole.

 2. Rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 3. Pisemnie, listem poleconym za poleceniem odbioru (w szczególnych przypadkach).

 4. Spotkania dodatkowe, w miarę potrzeb.

 5. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, (aplikacja w dzienniku elektronicznym).

 6. Informacje o przewidywanych śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania otrzymują rodzice drogą elektroniczną.

 7. Rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych (w miarę potrzeb).

§ 5

Skala ocen i sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

(1) bieżące,

(2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali:

  1. stopień celujący – 6 (cel),

  2. stopień bardzo dobry – 5 (bdb),

  3. stopień dobry – 4 (db),

  4. stopień dostateczny – 3 (dst),

  5. stopień dopuszczający – 2 (dop),

  6. stopień niedostateczny – 1 (ndst).

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” w ocenianiu bieżącym, wyłączając ocenę celującą. Ocena niedostateczna nie może być opatrzona znakiem „–”.

Nie dopuszcza się stosowania znaków „+” i „-” w ocenianiu śródrocznym, rocznym i końcowym.

 1. Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

(1) posługuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w danej klasie;

(2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy i wykraczających poza program opracowany przez nauczyciela, proponuje rozwiązania nietypowe;

(3) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblach: wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

(1) opanował wiadomości i umiejętności programu nauczania przedmiotu w stopniu pełnym;

(2) stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach problemowych;

(3) osiąga sukcesy w konkursach na różnym szczeblu.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

(1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

(2) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

(3) dostrzega zależności między zjawiskami występującymi w poszczególnych przedmiotach.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

(1) opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej z zakresu podstawowego;

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

(3) uczestniczy systematycznie w procesie dydaktycznym.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

(1) ma trudności w opanowaniu zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w danej klasie;

(2) zna definicje podstawowych pojęć i potrafi skorzystać z różnych źródeł informacji;

(3) z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

(1) nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;

(2) nie realizuje poleceń nauczyciela i nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu trudności, mimo pomocy nauczyciela;

(3) nie potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji.

 1. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów

(formy pracy ucznia podlegające ocenie)

(1) Prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian kompetencji w klasach pierwszych, sprawdzian, test kontrolny, praca kontrolna, praca sprawdzająca, test egzaminacyjny, arkusz egzaminacyjny) – obejmujące większą (ponad 5 jednostek lekcyjnych) partię materiału i trwające co najmniej 1 godzinę lekcyjną.

Oceny bieżące z tych prac ustala się według następującej skali:

matematyka, język polski, język angielski, przedmioty zawodowe:

celujący – 95 % - 100 % + wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania na ocenę bardzo dobrą,

bardzo dobry – 91 % - 100 %,

dobry – 71 % - 90 %,

dostateczny – 51 % - 70 %,

dopuszczający – 40 % - 50 %,

niedostateczny – 0 % - 39 %,

pozostałe przedmioty:

celujący – 95 % - 100 % + wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania na ocenę bardzo dobrą,

bardzo dobry – 91 % - 100 %,

dobry – 71 % - 90 %,

dostateczny – 51 % - 70 %,

dopuszczający – 30 % - 50 %,

niedostateczny – 0 % - 29 %

Z poniższych form pracy oceny wystawiamy zgodnie z PSO.

(2) odpowiedź ustna,

(3) praca domowa,

(4) kartkówki (trwające nie dłużej niż 15 minut),

(5) aktywność i praca na lekcji,

(6) udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady),

(7) praca własna ucznia na zajęciach praktycznych,

(8) dodatkowe formy wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje obiektywizm, indywidualizacja, systematyczność i jawność.

 2. Prace pisemne obejmujące większe partie materiału zapowiedziane są przez nauczyciela co najmniej tydzień wcześniej, (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w dniu zapowiedzenia pracy). W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą. W tym przypadku nie obowiązuje jednotygodniowy termin zapowiedzenia pracy.

 3. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace pisemne . Jednego dnia może odbywać się 1 praca pisemna . Nie dotyczy to sytuacji, kiedy termin pracy pisemnej został zmieniony na prośbę uczniów.

 4. Kartkówka z ostatnich 3 tematów może odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi.

 5. Termin oddania pracy pisemnej i kartkówki nie może być dłuższy niż 2 tygodnie, a wypracowania klasowego z języka polskiego 3 tygodnie.

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeżeli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole.

 1. Prace pisemne muszą być omówione przy oddaniu. Należy podać kryteria ich oceniania.
  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną.

 2. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do pracy pisemnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy pisemnej uznaje się za odmowę napisania pracy. W takim przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) nie pisał pracy, przystępuje do jej napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń odmówił napisania pracy pisemnej w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Za odmowę traktuje się również nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia wyznaczonym dodatkowym terminie.

 3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej nie później niż
  w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej, rocznej czy końcowej. O możliwości kolejnych popraw decyduje nauczyciel przedmiotu.

 4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości z pracy pisemnej, z której uzyskał ocenę niedostateczną.

 5. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany na I semestr, zobowiązany jest uzupełnić wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 6. Przy zmianie szkoły lub typu szkoły nauczyciel zajęć edukacyjnych zobowiązuje ucznia do uzupełnienia treści programowych. Formę i termin sprawdzenia uzupełnienia uczeń ustala z nauczycielem.

 7. Jeśli uczeń nie odda pracy domowej w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

 8. Nie obowiązuje tygodniowy limit na przeprowadzenie kartkówek.

 9. Uczeń może być 2 razy lub 1 raz w semestrze (gdy przedmiot jest w wymiarze 1 godziny w tygodniu) nieprzygotowany. Na początku lekcji zgłasza ten fakt. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

 10. W pierwszych klasach, na początku roku szkolnego obowiązuje dwutygodniowy okres ochronny. Nie stawia się ocen niedostatecznych. Wyjątkiem są oceny ze sprawdzianów diagnostycznych i kompetencyjnych, których nie bierze się pod uwagę wystawiając oceny śródroczne, roczne.

 11. Minimalna ilość ocen w semestrze nie może być mniejsza niż 3 oceny, w tym na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych co najmniej 1 ocena w semestrze powinna być z pracy pisemnej.

 12. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego ocenia osiągnięć i postępów ucznia.

 13. Prace pisemne i kartkówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

 14. Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

 15. Dokumentację przebiegu nauczania stanowić będzie dziennik elektroniczny, z którego korzystają nauczycie, rodzice (opiekunowie prawni) i uczniowie.

§ 6

Jawność ocen

 1. Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

 2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela w terminie
  z nim uzgodnionym.

§ 7

Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono dysfunkcje lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz ograniczone możliwości wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych (opinia lekarza). Wpływ na ocenę ma także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 8

Zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Na podstawie opinii lekarza dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.

Jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Uczniowie niećwiczący są obecni na lekcjach wychowania fizycznego i uczestniczą w lekcji w sposób wskazany przez nauczyciela.

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdami silnikowymi, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 9

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

(1) śródrocznej i rocznej

(2) końcowej

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia
  w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Na klasyfikację końcową składają się:

(1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

(2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

(3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej;

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 3. Oceny klasyfikacji z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na klasyfikację zachowania.

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

(1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

(2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej zachowania.

Na 4 tygodnie przed roczną klasyfikacją nauczyciele uczący wpisują w dzienniku elektronicznym w kolumnie R za ocenami cząstkowymi, ze swojego przedmiotu przewidywaną ocenę klasyfikacyjną w kolorze szarym.

Na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną, nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych i wpisują je do dziennika elektronicznego (w kolumnie oznaczonej literą R za ocenami cząstkowymi w kolorze szarym).

W klasach maturalnych ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania.

Przewidywane śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne mogą być:

(1) podwyższone po spełnieniu przez ucznia warunków uzyskiwania ocen wyższych od przewidywanych.

(2) obniżone, jeżeli bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia uzyskane po ustaleniu przewidywanych powodują, że ocena jest niższa niż przewidywana.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną to ma obowiązek poprawić ją. Dokładny termin poprawy oceny niedostatecznej uczeń ustala
  z nauczycielem przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną.

 2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu ocen śródrocznych/rocznych
  w dzienniku dokonuje nauczyciel wskazany przez dyrektora.

 3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 4. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę przy ustalaniu oceny rocznej.

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach nauki zawodu ustalają nauczyciele nauki zawodu.

 7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

§ 10

Kryteria oceniania zachowania.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uwzględnia w szczególności:

(1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

(2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

(3) dbałość o piękno mowy ojczystej;

(4) dbałość o honor i tradycję szkoły;

(5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

(6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

(7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

(1) wzorowe,

(2) bardzo dobre,

(3) dobre,

(4) poprawne,

(5) nieodpowiednie,

(6) naganne.

 1. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:

ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły;
 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;

 • bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły;

 • dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje;

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

 • nie jest pod wpływem ani w posiadaniu żadnych używek na terenie szkoły;

 • nie ma uwag negatywnych w dzienniku;

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne – ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 5, nie spóźnił się więcej niż 2 razy,

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 • bierze udział w życiu klasy i szkoły;

 • wykazuje się kulturą osobistą;

 • dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje;

 • nie pali papierosów i nie jest pod wpływem ani w posiadaniu innych używek na terenie szkoły;

 • nie ma uwag negatywnych w dzienniku;

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne – ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 10, nie spóźnił się więcej niż 4 razy.

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły;
 • bierze udział w życiu klasy i szkoły;

 • nie pali papierosów i nie jest pod wpływem ani w posiadaniu innych używek na terenie szkoły;

 • ma 1 negatywną uwagę w dzienniku;

 • uczęszcza na zajęcia szkolne – ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 15, nie spóźnił się więcej niż 6 razy,

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wymagania Statutu Szkoły;
 • dopuszcza się niewielkich uchybień w zachowaniu;

 • wykazuje bierną postawę wobec życia klasy i szkoły;

 • ma 2 negatywne uwagi w dzienniku;

 • ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 35, nie spóźnił się więcej niż 8 razy,

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który

 • regularnie narusza obowiązki zawarte w Statucie Szkoły;
 • jest bierny wobec społeczności szkolnej;

 • jego kultura osobista budzi duże zastrzeżenia;

 • nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników
  w nauce;

 • często jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych;

 • ma 3 negatywne uwagi w dzienniku;

 • ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 70, nie spóźnił się więcej niż 10 razy,

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • regularnie i systematycznie narusza obowiązki szkolne;
 • świadomie stwarza zagrożenia dla siebie i innych;

 • nie wykazuje poprawy dotyczącej zachowania;

 • samowolnie opuszcza szkołę;

 • ma więcej niż 3 negatywne uwagi w dzienniku;

 • ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze przekracza 70, spóźnił się więcej niż 15 razy.

Wystąpienie nawet jednego z wymienionych kryteriów dotyczących oceny nagannej może być podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen.

Spóźnienia spowodowane zakłóceniami w komunikacji autobusowej traktujemy jako usprawiedliwione i nie bierzemy pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania.

 1. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca zasięga opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego.

 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

§ 11

Procedury uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o uzyskanie przez ucznia wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. O wyższą niż przewidywana roczną ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń spełniający warunki:

(1) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu, a jego frekwencja na tym przedmiocie przekracza 70 %;

(2) przystąpił do wszystkich przeprowadzonych z danego przedmiotu prac pisemnych.

 1. Uczeń ma prawo w ciągu 3 dni roboczych od terminu poinformowania go o przewidywanej rocznej ocenie z danych zajęć edukacyjnych zgłosić nauczycielowi chęć poprawy oceny.

 2. Nauczyciel informuje ucznia o formie i terminie poprawy.

 3. Nauczyciel dokonuje oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w wyznaczonym zakresie
  i ustala końcową ocenę klasyfikacyjną, która jest ostateczna, może ją zmienić sprawdzian wiadomości i umiejętności, jeśli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 4. Nauczyciel informuje rodziców (opiekunów prawnych) o uzyskanej ocenie wpisując ją w rubryce R za ocenami cząstkowymi.

 5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o uzyskanie przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie umotywowane podanie do wychowawcy w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie zachowania wskazując, o jaką ocenę uczeń się ubiega.

 7. Uczeń nie może mieć wyższej niż przewidywana oceny zachowania jeżeli:

(1) ma większą niż dopuszczalna w WSO liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień określonej dla danej oceny;

(2) stwarzał sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych (np. agresja, przyjmowanie narkotyków, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, kradzieże, wymuszenia, wagary)

 1. Powtórne ustalenie oceny po zapoznaniu się z uzasadnieniem prośby, dokonuje wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy.

 2. Z ustaloną ponownie oceną wychowawca zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

§ 12

Promocja

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.

 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną klasyfikacyjną.

 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 1 raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 7. Uczeń, który nie otrzymał pozytywnej oceny z praktyki zawodowej powtarza klasę.

 8. Ustaloną przez kierownika szkolenia praktycznego ocenę z praktyk zawodowych wpisuje do dziennika lekcyjnego wychowawca klasy.

 9. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 10. Uczeń nie może powtarzać klasy pierwszej, chyba, że dyrektor uwzględniając sytuację ucznia, wyraził na to zgodę.

 11. Uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz.

§ 13

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust 2 wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.

§ 14

Zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły z powodu nieprawidłowego trybu ustalenia oceny.

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 2. Zastrzeżenia o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

(1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej - trwającej
60 minut i ustnej, oraz ustala roczną ocenę kwalifikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

(2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa wyżej, ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) – nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 2. W skład komisji wchodzą:

(1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

(2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa ust. 5 pkt. (1) b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego..

 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt. (1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 4. Przepisy 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

(1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji;

b) termin sprawdzianu;

c) zadania (pytania) sprawdzające;

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

(2) w wypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) wynik głosowania;

d) ustaloną ocenę zachowania wraz uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.

§ 15

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej – trwający 60 minut i ustnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin ten dla uczniów z ust. 2 i 3 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

(1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

(2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

  • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

  • przy zmianie szkoły lub typu szkoły, jako uzupełnienie przedmiotów, których się nie uczył.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego.

 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą i zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 3. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej, nauki zawodu i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 (1) i (2) przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

(1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

(2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

(1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

(2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

(3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

(4) imię i nazwisko ucznia;

(5) zadania egzaminacyjne;

(6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 2. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z nauki zawodu.

 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna cena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

§ 16

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 2. Procedura egzaminu poprawkowego:

 1. termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

 2. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej – trwającej 60 minut i ustnej z wyjątkiem egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej, nauki zawodu oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

 3. zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu;

 4. nauczyciel zobowiązany jest do przekazania zakresu materiału na egzamin poprawkowy najpóźniej do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych i odnotowanie tego faktu na kartce
  z materiałem. Uczeń kwituje odbiór materiałów.

 5. egzamin poprawkowy dla przedmiotów ogólnokształcących przeprowadzany jest z całego zakresu podstawy programowej oraz programu nauczania realizowanego w danej klasie
  z uwzględnieniem pełnej skali ocen. W przypadku przedmiotów zawodowych z wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej dla danego zawodu, które ujęte są w danym przedmiocie, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 2. Nauczyciel uczący ucznia zdającego egzamin poprawkowy, może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub innych ważnych powodów, w takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 3. termin egzaminu poprawkowego;

 4. imię i nazwisko ucznia;

 5. zadania egzaminacyjne;

 6. ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 2. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) najpóźniej w dniu egzaminu.

 3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia dotyczące uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego oceny, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 4. Termin zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 5. Egzamin będący skutkiem odwołania powinien odbyć się w ciągu 5 dni od dnia złożenia uzasadnionego zastrzeżenia na piśmie. Ocena ustalona przez komisję w wyniku tego egzaminu jest ostateczna.

 6. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń ocena z egzaminu poprawkowego ustalona przez komisję jest ostateczna.

 7. Uczeń, który nie zdał dwóch egzaminów poprawkowych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Rada Pedagogiczna może 1 raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane
  w klasie programowo wyższej

§ 17

Termin ustalania oceny śródrocznej, rocznej i końcoworocznej

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, nauczyciele i wychowawcy wpisują do dziennika elektronicznego w kolumnie R na czerwono trzy dni przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

§ 18

Postanowienia końcowe

Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor Szkoły.