Rekrutacja i kierunki edukacyjne

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2017/18

do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 4-letniego technikum
i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
na rok szkolny 2016/17

O przyjęciu kandydatów do klas I będą decydowały następujące kryteria:

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA ZASADNICZA
licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe szkoły policealne szkoły dla dorosłych

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

przy Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

prowadzone przy

Zespole Szkół Zawodowych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła

Na podstawie ar. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póź. Zm.) po zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku, co do zgodności zawodów, w których kształci szkoła, z potrzebami rynku pracy, zarządza się co następuje:

§ 1

Technikum. Technik teleinformatyk

W wyniku kształcenia absolwent nabywa umiejętności:

  • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
  • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
  • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
  • administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Strony

  • 1
  • 2
  • następna ›
  • ostatnia »