ZAKONY ŚREDNIOWIECZNE

Głębokie rozprzężenie życia zakonnego w średnio­wieczu przy równoczesnym ożywieniu idei chilia-stycznych zrodziło w X i XI stuleciu znaczny nawrót do odnowy życia pustelniczego, co z kolei przyczy­niało się do powstawania nowych zakonów kontem­placyjnych, jak kameduli, kartuzi, cystersi. Surowa reguła nakazująca zachowanie skrajnego ubóstwa, ciągłej modlitwy i milczenia stała się ideałem dla wielu ludzi tego czasu zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Zakony te jednak ze względu na swój zamknięty charakter nie odegrały większej roli społecznej i nie wywierały wpływu na politykę ów­czesnego kościoła. Poważną natomiast rolę w tej dzie­dzinie odegrały dwa zakony powstałe w początkach XIII stulecia, to jest franciszkanie i dominikanie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments