Szkoła legistów

Legiści głosili tezę o naturalnym biegu wydarzeń, w związku z czym nie należało się liczyć z tradycją, z przeszłością, lecz w maksymalnym stopniu wyko­rzystywać bieżącą sytuację. Twierdzili, że natura ludz­ka jest zła, a zasady etyczne nie mają istotnego zna­czenia. Czynami ludzkimi rządzi chęć zysku i obawa przed cierpieniem. Jedyną metodą oddziaływania na ludzi było ustanowienie systemu kar i nagród, podczas gdy żadne wartości moralne i etyczne nie miały za­stosowania. Doktryna legistów była rozpowszechniana przez wędrownych mędrców, którzy często bywali po­woływani na stanowiska doradców poszczególnych władców feudalnych. Działalność niektórych doradców w księstwie Ts’in doprowadziła do szybkiego umocnie­nia politycznego i ekonomicznego tego księstwa, dzię­ki czemu pod koniec III wieku p.n.e. zdołało ono pod­bić wszystkie pozostałe księstwa i dokonać zjednocze­nia całych Chin. Doktryna legistów była niemal całko­wicie pozbawiona elementów metafizycznych. Dużą ich zasługą dla rozwoju społecznego było podporząd­kowanie wszystkich ludzi w państwie woli cesarza, co doprowadziło do zatarcia się różnic stanowych między możnymi i ludem. Ludzie wywodzący się z mas ludo­wych zaczęli przybierać nazwiska rodowe, co było niegdyś wyłącznym przywilejem możnych, i uprawiać w swoich rodzinach kult przodków. Historia zna wielu przedstawicieli kierunku legistycznego, więk­szość z nich jednak udzielała porad ustnych i czyna­mi realizowała swoje idee, tak że pozostało po nich niewiele traktatów teoretycznych, a i te, które pozo­stały, straciły z czasem na aktualności, gdy sytuacja ponownie się zmieniła, a do głosu doszły nowe kon­cepcje światopoglądowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments