Państwa muzułmańskie i wyznawcy islamu

Społeczność muzułmańska liczy obecnie w całości ponad 700 milionów wiernych, którzy zamieszkują w wielu krajach, głównie na kontynencie Azji i Afryki. Innymi słowy, świat islamu to wiele niepodległych państw muzułmańskich, w których islam jest religią panującą,# oraz społeczności muzułmańskie zamiesz­kujące w państwach niemuzułmańskich, w których wyznawcy islamu stanowią znaczną lub. też niezna­czną mniejszość. W grupie państw muzułmańskich możemy wydzielić państwa arabskie, które już z sa­mej tradycji są państwami muzułmańskimi, a więc cały świat arabski Bliskiego Wschodu i Maghrebu, oraz państwa muzułmańskie niearabskie znajdujące się przede wszystkim na kontynencie azjatyckim, ale również w Afryce. Mniejszości muzułmańskie znaj­dują się w państwach Azji, Afryki i Europy, a niezna­czne diospory muzułmańskie spotyka się również w Ameryce Północnej i Południowej, jak też w Austra­lii, Nowej Zelandii, na Magadaskarze i innych wy­spach.Postaramy się dać krótką charakterystykę poszcze­gólnych grup państw muzułmańskich, jak również krajów o mniejszości muzułmańskiej, podając dane statystyczne. Dane liczbowe pochodzą w zasadzie z lat 70 obecnego wieku i często mają charakter przy­bliżony, albowiem podawane w odpowiednich źród­łach statystyki są chwiejne. W wielu wymienionych krajach nie przeprowadzono spisów ludności i przy­taczane liczby są danymi szacunkowymi. Najważ­niejsze źródła, na podstawie których przytaczane są tu dane statystyczne, są następujące:Półwysep Arabski, kolebka świata arabskiego, jest prawie w stu procentach muzułmański, i liczy dziś około 20 milionów wiernych. Dzieli się na szereg organizmów państwowych, z których największym państwem jest Arabia Saudyjska, której mieszkań­ców (a zarazem wyznawców islamu) oblicza się na o-koło 9 milionów. Drugim co do wielkości państwem Arabii jest Jemen Północny, liczący około 6,5 mi­liona mieszkańców. Trzecim — Republika Ludowa Jemenu Południowego z ludnością liczącą ok. 1,7 min. Obok tych państw, po stronie wschodniej Pół­wyspu Arabskiego — nad Zatoką Perską, którą Ara­bowie nazywają „Zatoką Arabską”, powstały drobne państewka, emiraty i sułtanaty, jak: Kuwejt, Katar, Bahrajn (wyspy), Oman i Zjednoczone Emiraty Arab­skie, które w sumie liczą ok. 3 milionów mieszkańców — wyznawców islamu. Kraje arabskie Bliskiego Wschodu, obok Arabii, to przede wszystkim: Syria, Irak, Jordania i Liban, leżące na kontynencie azjatyckim, oraz zaliczany również do tego regionu arabskiego Egipt a niekiedy i związany z nim politycznie przez pewien czas Sudan leżący już na pograniczu Czarnej Afryki. We wszy­stkich tych krajach są nieznaczne mniejszości chrze­ścijańskie, za wyjątkiem Libanu, gdzie co najmniej 50% mieszkańców stanowią chrześcijanie maronici.W czterech krajach arabskich Bliskiego Wschodu za­mieszkuje ok. 20,5 miliona muzułmanów: w Iraku 10 milionów, w Syrii 6, w Jordanii 2,5, w Libanie ok. 1,5 miliona. Egipt, najliczniejszy pod wzglę­dem ludności kraj arabski, liczy dzisiaj około 38 mi­lionów mieszkańców, w tym ok. 36 milionów wyzna­wców islamu. Sudan z kolei, posiadający około 18 mi­lionów mieszkańców, spośród których 72% wyznaje islam, a więc około 13 milionów.3.) Kraje arabskie Maghrebu. Tradycyjnie zalicza się do tej grupy krajów arabskich Tunezję, Algierię i Maroko. Ale do tej grupy należałoby również dołą­czyć Libię, która z różnych względów — geograficz­nych i etnograficznych należy do regionu Maghrebu. Należy również dołączyć do tych państw arabskich Afryki Północnej nowe państwo muzułmańskie — Mauretanię, noszącą oficjalną nazwę: Mauretańska Republika Muzułmańska. W sumie te wszystkie kraje liczą ponad 40 milionów wyznawców islamu: Algieria 15 950 tys. czyli 98% z 16 275 tys. mieszkańców, Ma­roko 15 579 tys. muzułmanów czyli 90% z 17 310 ty­sięcy mieszkańców, Tunezja 5 472 tysiące, a więc 97% z 5 641 tysięcy mieszkańców, Libia liczy 2 440 tysięcy mieszkańców wyznających prawie w całości islam, wreszcie Mauretania, z ludnością 1 320 tysięcy, jest w 98% muzułmańska.b. Kraje muzułmańskie niearabskie w AzjiNajliczniejszym pod względem wyznawców islamu jest Indonezja, gdzie z 130 597 tysięcy mieszkańców 90% wyznaje islam, a więc 117 537 tysięcy. Drugim państwem muzułmańskim jest tu Pakistan liczący 70 198 tysięcy muzułmanów — 97% z 72 370 tysięcy mieszkańców. Z kolei najwięcej wyznawców islamu posiada drugie państwo na subkontynencie Indii —Bangladesz, gdzie na 80 800 tysięcy mieszkańców jest 80% muzułmanów, czyli 64 640 tysięcy. Dalej wy­mienić należy Turcję, która, jak wiemy, jest oficjal­nie państwem laickim, jednak w 98% muzułmańska: na 44 198 tysięcy mieszkańców 43 314 wyznaje islam. Iran, muzułmański kraj szyicki posiada 33 320 tysię­cy wiernych, a więc 98% z ludności liczącej 34 miliony. W końcu wymieniamy Afganistan, którego ludność wynosząca 19 280 tysięcy w 99% wyznaje is­lam sunnicki, a więc jest tam 19 087 tysięcy muzuł­manów. W sumie te kraje muzułmańskie w Azji za­mieszkuje około 350 milionów wyznawców islamu.Największa społeczność muzułmańska zamieszkuje Republikę Indii, liczy bowiem około 60 milionów wiernych. Na Obszarze Chińskiej Republiki Ludowej szacuje się mniejszość muzułmanów na około 30 mi­lionów. W republikach środkowoazjatyckich Związkuniewielkiej mniejszościRadzieckiego oblicza się wyznawców islamu również na około 30 milionów. Malezja, licząca 11 900 tysięcy mieszkańców, jest co najmniej w połowie muzułmań­ska. Na Filipinach, których ludność wynosi 42 510 ty­sięcy mieszkańców jest około 3 milionów wyznawców islamu. Ponadto nieznaczne mniejszości muzułmań­skie są w takich krajach Azji jak: Japonia, Tajlandia, Burma, Kambodża, Wietnam, Cejlon.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments