Statut

Statut Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie
W Płocku

PRYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ
Tekst jednolity uchwalono na Plenarnym Posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Płock, 2015

Rozdział I
OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Zespole Szkół, Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku;

 2. Szkołach składowych Zespołu Szkół – należy przez to rozumieć Technikum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2;

 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku;

 5. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku;

 6. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku oraz ich rodziców i prawnych opiekunów;

 7. oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną szkół składowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku opisaną w arkuszu organizacyjnym, którą stanowi grupa uczniów pobierających naukę w tej samej klasie;

 8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole składowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku;

 9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Płock;

 10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 2

 1. Pełna nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku.

 2. Zespół Szkół ma swoją siedzibę przy ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock.

 3. Organem prowadzącym dla szkoły jest Miasto Płock.

 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

 5. W skład szkoły wchodzą:

  1. Technikum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie,

  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.

 6. Zespół Szkół i jego szkoły składowe są szkołami publicznymi w rozumieniu art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty .

 7. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

 8. Warunkiem podjęcia nauki w szkołach składowych Zespołu Szkół jest ukończenie gimnazjum.

 9. W szkołach składowych Zespołu Szkół umożliwia się uczniom realizację obowiązku nauki.

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i wykonania zawodu.

 2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 4. Szkoła tworzy warunki do pełnego rozwoju osobowości ucznia, wychowuje go w duchu tolerancji, poczucia piękna, prawdy i zasad moralnych.

 5. Szkoła tworzy warunki do podtrzymania i kultywowania tradycji szkoły, regionu, narodu.

 6. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu jej celów i zadań stosownie do warunków i potrzeb uczniów.

 7. Szkoła zapewnia aktywność ucznia w procesie dydaktycznym, z zachowaniem poszanowania poczuci tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 8. Szkoła promuje wartość edukacji, w tym edukacji przez całe życie.

§ 4

 1. Zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoła sprawuje w następujący sposób:

  1. szkoła zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i poza lekcyjnych;

  2. za bezpieczeństwo uczniów podczas każdej przerwy odpowiada dyżurujący nauczyciel. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli przebiega zgodnie z grafikiem dyżurów na dany rok szkolny. Grafik dyżurów wywiesza się w pokoju nauczycielskim;

  3. podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają nauczyciele uczestniczący w tych zajęciach;

  4. w trakcie wycieczki osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest tylko nauczyciel tej szkoły z zachowaniem zasady, iż szkoła zapewnia 1 opiekuna na 15 uczniów (1 opiekuna na 10 uczniów w górach) i w przypadku korzystania z komunikacji publicznej opiekunami mogą być rodzice.

 2. Indywidualną opieką szkoła obejmuje:

  1. uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

  2. uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;

 3. Szkoła we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej na zasadach określonych w niniejszym statucie;

 4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych  programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§ 5

 1. Dla kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawców klas. Wychowawca powinien w miarę możliwości prowadzić powierzoną mu klasę aż do ukończenia przez nią szkoły.

 2. Rodzice i uczniowie mają wpływ na zmianę wychowawcy, któremu Dyrektor powierzył tę funkcję, jeśli wychowawca w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki. Pisemny wniosek w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem podpisany przez min. 51 % uprawnionych winien być złożony na ręce Dyrektora, który zobowiązany jest sprawę zbadać i udzielić wnioskodawcom pisemnej odpowiedzi w terminie 1 (jednego) miesiąca.

Rozdział III
ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 6

 1. Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły;

  2. Rada Pedagogiczna;

  3. Rada Rodziców;

  4. Samorząd Uczniowski.

 2. W szkole, na zasadach określonych w przepisach prawa, może zostać utworzona Rada Szkoły .

 3. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

  1. Wicedyrektor;

  2. Kierownik Szkolenia Praktycznego;

  3. Kierownik Gospodarczy.

 4. Dopuszcza się tworzenie innych stanowisk w zależności od potrzeb po uzgodnieniu organem prowadzącym.

 5. Dyrektor szkoły zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty:

  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi mu nauczycielami;

  3. organizuje świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

  7. sprawuje kontrolę zarządczą w Zespole Szkół;

  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 6. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej za rażące naruszenie porządku obowiązującego w szkole.

 7. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnianych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 8. Dyrektor szkoły w szczególności:

  1. decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

  2. decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

  3. decyduje w sprawach występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

  5. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w przepisach prawa;

  6. przedstawia propozycję realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego.;

  7. rozpatruje odwołania od decyzji komisji o przyjęciu kandydatów do szkół składowych Zespołu Szkół;

  8. dokonuje zwolnienia ucznia z obowiązku uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w sytuacjach określonych w przepisach prawa,

  9. na wniosek Rady R odziców , Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 9. Dyrektor w ramach wykonywania swoich uprawnień współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, a w szczególności gwarantuje każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach określonych ustawą i regulaminami.

 10. Dyrektor umożliwia poszukiwanie rozwiązań trudnych i konfliktowych sytuacji w ramach określonych kompetencji poszczególnych organów szkoły.

 11. Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, Kuratorem Oświaty oraz Wojewódzkim Biurem Pracy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego.

§ 7

 1. RADA PEDAGOGICZNA jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, Kuratora Oświaty lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 8

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy szkoły;

  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  5. uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

  6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku, kiedy uczeń nagminnie z przyczyn nieusprawiedliwionych opuszcza zajęcia lekcyjne lub nie rokuje nadziei na promocję do klasy wyższej.

 2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  2. projekt planu finansowego szkoły;

  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  5. przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego;

  6. wnioski w sprawie zmian w obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

  7. wzór jednolitego stroju noszonego na terenie szkoły i określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju;

  8. propozycje ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w przepisach prawa;

  9. kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał RP niezgodnych z przepisami prawa.

 4. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia Organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego, który w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie powyższe jest ostateczne.

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Szkoły albo jego zmiany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.

 3. Organ prowadzący albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu czternastu dni od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 10

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego. Protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do Księgi protokołów. Protokół wraz z listą obecności podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie Przewodniczącemu ewentualnych poprawek.

 3. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

  1. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej;

  2. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora;

  3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i składania przed nią sprawozdań z powierzonych czynności;

  4. realizowania uchwał Rady Pedagogicznej i składania przed nią sprawozdań;

  5. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. W szkole nie działa Rada Szkoły, wobec czego Rada Pedagogiczna przejmuje wszelkie należne jej kompetencje.

§ 11

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców i jej kompetencje uchwala ogół rodziców szkoły i zapisuje w regulaminie, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 3. Rada Rodziców ma prawo do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole;

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów zgodnie z zarządzeniami MEN;

  3. wyrażania i przekazywania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii i wniosków na temat działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

   1. Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli,

   2. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

  4. opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego;

  5. opiniowanie propozycji ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w przepisach prawa;

  6. opiniowanie wniosków w sprawie zmian w obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

  7. opiniowanie koncepcji pracy Zespołu Szkół, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania

  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy;

  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych;

  3. zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 7. W ramach współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci rodzice mają również prawo do:

  1. uzyskiwania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

  2. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

  3. stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Ich częstotliwość ustalają rodzice wraz z wychowawcami klas na pierwszym zebraniu, przy czym nie powinny być one organizowane rzadziej niż 2 razy w semestrze.

§ 12

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

 2. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się i opiniowania szkolnego programu nauczania, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

  2. prawo do organizacji życia szkolnego;

  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem.

 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym - regulamin.

 4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 6. Samorząd Uczniowski ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, które bezpośrednio dotyczą problemów młodzieży.

 7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyrazić swoją opinię w sprawie ucznia, któremu grozi kara za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły.

 8. Samorząd ma prawo opiniować wszelkie podania uczniów do Rady Pedagogicznej.

 9. Samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora szkoły wydaje pisemną opinię o nauczycielu.

§ 13

 1. Wszystkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły, zaś w przypadku, gdy jest stroną sporu - organ prowadzący na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcia Dyrektora, organu prowadzącego są ostateczne.

 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu profilaktyki i Programu wychowawczego, programy te ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa roczny arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do końca kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim planem i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego.

§ 15

 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

 2. Szkoła organizuje pracę i naukę w oparciu o system klasowo-lekcyjny. Dopuszcza się możliwość pracy w systemie międzyklasowym i międzyszkolnym.

 3. Czas zajęć lekcyjnych wynosi 45 minut, a zajęć praktycznej nauki zawodu 55 minut.

 4. Praktyczna nauka zawodu odbywać się może:

  1. na terenie szkoły, w przystosowanych pomieszczeniach

  2. w przedsiębiorstwach, zakładach pracy i instytucjach państwowych oraz jednostkach organizacyjnych osób prawnych i fizycznych spełniających stosowne w tym zakresie wymagania, na podstawie umów zawieranych przez Dyrektora szkoły z daną jednostką.

§ 16

 1. Tryb corocznego podejmowania decyzji dotyczących podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę.

 2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne i zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym (wycieczki i wyjazdy, np. zielona szkoła).

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

 4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli/studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli / na praktyki pedagogiczne nauczycielskie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą
  i poszczególnych nauczycieli, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 17

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

 2. wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem;

 3. zespołu pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zapleczem (szatnia)
  i niezbędnym wyposażeniem;

 4. biblioteki wraz z czytelnią i centrum multimedialnym;

 5. pomieszczeń administracyjno - gospodarczych;

 6. pomieszczeń radiowęzła wykorzystywanego przez Samorząd Szkolny.

§ 18

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice po okazaniu dowodu tożsamości z aktualnym adresem.

 3. Książki można wypożyczać na okres dwóch tygodni. Ze zbioru działu podręcznego oraz czasopism korzystać można jedynie na miejscu.

 4. Ze swobodnego dostępu do półek z książkami mogą korzystać uczniowie i nauczyciele w małych grupach (3-5 osób) w obecności bibliotekarza.

 5. Godziny pracy biblioteki są określone przez Dyrektora szkoły w celu ich dostosowania do czasu zajęć lekcyjnych, co umożliwia każdemu uprawnionemu do korzystania ze zbiorów bibliotecznych bezpośrednio przed, w czasie lub po zajęciach w szkole. Godziny otwarcia biblioteki podlegają podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie stosownej informacji na drzwiach wejściowych biblioteki.

 6. Biblioteka może prowadzić działalność marketingową w celu zdobycia funduszy na zakup książek, czasopism lub innych materiałów. Formy działalności określają nauczyciele bibliotekarze z zastrzeżeniem, iż nie mogą one ograniczać powszechnego i bezpłatnego dostępu osób uprawnionych do zasobów bibliotecznych.

 7. Nauczyciel bibliotekarz sprawuje nadzór nad działalnością biblioteki zapewniając wzbogacenie księgozbioru oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych osób uprawnionych do korzystania z biblioteki.

§ 19

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.

§ 20

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

  1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

  2. nauczanie i wychowanie powierzonych mu uczniów;

  3. systematyczne przygotowanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

  4. przygotowanie pisemnych konspektów lekcji w ciągu pierwszego roku pracy;

  5. realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania;

  6. stosowanie właściwych metod nauczania i wychowania;

  7. organizowanie pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie i ocenianie charakteryzujące się bezstronnością i obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów;

  8. ocenianie prac pisemnych uczniów w ciągu 2 tygodni (w przypadku wypracowań klasowych w ciągu 3 tygodni) oraz zapewnienie jawności i zrozumiałości kryterium oceny dla ucznia, wychowawcy i rodziców;

  9. poznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;

  10. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu organizacjami uczniowskimi;

  11. branie czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

  12. utrzymywanie kontaktu i współpracy z rodzicami (opiekunami) w wychowaniu
   i nauczaniu uczniów;

  13. stałe pogłębianie wiedzy pedagogicznej, doskonalenie metod pracy oraz samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez władze szkolne lub szkołę;

  14. dbanie o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i inny sprzęt szkolny zwłaszcza w zakresie mienia powierzonego jego opiece;

  15. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

  16. sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas przerw zgodnie z obowiązującym grafikiem;

  17. zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w czasie zajęć.

  18. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach opisanych w niniejszym statucie, szczegółowych procedurach i w przepisach prawa.

§ 21

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą pracować w zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora Szkoły, w tym:

  1. w Zespole Przedmiotów Zawodowych;

  2. w Zespole Przedmiotów Humanistycznych;

  3. w Zespole Przedmiotów Matematyczno - Fizycznych.

 2. Możliwe jest tworzenie innych zespołów w zależności od potrzeb.

 3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły Przewodniczący.

 4. Przewodniczący jest zobowiązany do składania sprawozdania z działalności zespołu na zebraniu plenarnym Rady Pedagogicznej na zakończenie każdego semestru.

 5. Do zadań przedmiotowych zespołów należy:

  1. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji programów nauczania oraz stosowania właściwych metod pracy;

  2. doskonalenie metod pracy;

  3. aktualizowanie programów nauczania zgodnie z wytycznymi MEN;

  4. realizowanie uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

  5. organizowanie pokazowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowatorskich pomysłów.

§ 22

Nauczyciel ma prawo do:

 1. opiekuna starszego stażem pracy wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły w pierwszym roku nauki;

 2. rzetelnej oceny jego pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonanej przez Dyrektora Szkoły;

 3. nagród i odznaczeń za swoją pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 4. korzystania z funduszu socjalnego i funduszu zdrowotnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego w szkole;

 5. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami pracy umysłowej;

 6. pomocy ze strony Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy;

 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 8. ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

 9. wpływania na życie szkoły przez działalność Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych i wychowawczych, zrzeszania się w związkach zawodowych działających na terenie szkoły.

§ 23

Opiekę nad klasą sprawuje nauczyciel - wychowawca zobowiązany do:

 1. prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz rozkładu materiału na godziny do dyspozycji wychowawcy, plany zamierzeń wychowawczych;

 2. pracy z Samorządem Uczniowskim, współpracy z organizacjami młodzieżowymi, nauczycielami uczącymi w szkole;

 3. organizowania imprez klasowych, życia kulturalnego;

 4. zapoznania uczniów i rodziców z prawodawstwem szkoły, kontroli i oceny zachowania ucznia,

 5. poznania ucznia i jego zdolności, zainteresowań i potrzeb;

 6. rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

 7. współpracy z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie działań wychowawczych, wobec ogółu uczniów, a także wobec szczególnie uzdolnionych oraz z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

 8. utrzymania kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

 9. poznania ich dzieci i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;

 10. współdziałania z rodzicami w ich działaniach wychowawczych;

 11. zorganizowania co najmniej czterech zebrań z rodzicami w ciągu roku szkolnego;

 12. spotkań indywidualnych z rodzicami w zależności od potrzeb;

 13. pozyskiwania inicjatyw rodzicielskich na rzecz szkoły;

 14. zapoznania uczniów i rodziców z zarządzeniami MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz ze Statutem Szkoły i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły;

 15. realizowania zadań w zakresie świadczenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 16. współpracy ze specjalistami m.in. z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, z Dyrekcją Szkoły, z Radą Pedagogiczną w trudnych przypadkach wychowawczych.

§ 24

 1. W szkole organizuje się i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

  1. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających m.in. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, przewlekłej choroby, zaniedbań środowiskowych;

  2. wspieraniu uczniów wybitnie uzdolnionych;

  3. diagnozowaniu środowiska wychowawczego uczniów;

  4. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

  5. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

  6. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

  7. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

  8. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

  9. prowadzaniu doradztwa zawodowego dla uczniów.

 4. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane we współpracy z:

  1. rodzicami;

  2. nauczycielami i innymi pracownikami;

  3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

  4. podmiotami działającymi na rzecz uczniów.

 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

  1. rodziców (opiekunów prawnych);

  2. ucznia;

  3. nauczyciela;

  4. psychologa;

  5. pedagoga;

  6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  7. innych podmiotów działających na rzecz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 7. Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby uczniów, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w szczególności w formie:

  1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

  2. zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym - o ile w szkole zatrudnieni są specjaliści mogący prowadzić tego typu zajęcia;

  3. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;

  4. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;

  5. zajęć związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia;

  6. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

  7. porad dla uczniów;

 9. Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia.

 10. Za planowanie, udzielenie i dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi, który nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i jeżeli stwierdzi taką potrzebę, wspólnie z  Dyrektorem i w porozumieniu i we współpracy z rodzicami, innym nauczycielami i specjalistami proponuje:

  1. formy udzielenia tej pomocy,

  2. okres ich udzielania,

  3. wymiar godzin realizowanych form z uwzględnieniem zasad opisanych we właściwym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 11. W Zespole Szkół na potrzeby świadczenia dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zatrudnieni specjaliści w zakresie świadczenia różnych form pomocy psychologicznej: psycholog, pedagodzy, doradca zawodowy.

 12. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane są zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 13. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

 14. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem .

 15. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, doradca zawodowy w ustalonych terminach.

 16. Do zadań Dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania uczniowi pomocy.

 17. Dyrektor, po zapoznaniu z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi efektów udzielania pomocy, ma prawo podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy.

 18. Dyrektor ma prawo występowania z wnioskiem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ewentualny udział przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 25

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Zespole Szkół nie będący nauczycielami są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań Zespołu Szkół, w tym zapewnienie jego sprawnego działania, utrzymania obiektu, jego otoczenia w ładzie i czystości oraz utrzymanie urządzeń i pomieszczeń w należytym stanie technicznym zgodnie z przepisami bhp. i ppoż.

 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

  1. przestrzeganie przepisów prawa;

  2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

  3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie zabrania;

  4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, , zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

  6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

  7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

  8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

 4. Pracownik zatrudniony w Zespole Szkół zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika gospodarczego, sekretarza szkoły, pracowników obsługi
  i innych pracowników samorządowych ustala Dyrektor Zespołu Szkół .

 5. Pracownicy administracji i obsługi mają również obowiązek reagowania na niewłaściwe zachowanie ucznia, szczególnie w przypadkach zagrażających życiu (bójki, picie alkoholu, używanie narkotyków), ale również wtedy, gdy uczeń używa wulgaryzmów, pali papierosy, niszczy mienie szkolne lub mienie innego ucznia poprzez zwrócenie uwagi uczniowi lub zgłoszenie nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, wicedyrektorowi, Dyrektorowi Szkoły.

 6. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych podlegają ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oceny pracowników samorządowych.

 7. Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa regulamin pracy i indywidualne zakresy obowiązków pracowników.

§ 26

 1. W szkole panuje zakaz palenia.

 2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów wprowadza się na terenie Zespołu Szkół monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół budynku. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom dopuszczającym się czynów zabronionych.

§ 27

 1. Na życzenie rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów Zespół Szkół zapewnia swoim uczniom naukę religii i etyki, zorganizowaną zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

 2. Deklaracje w formie pisemnej o uczestniczeniu ucznia w zajęciach religii/etyki składają rodzice, opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczniowie na początku roku szkolnego, w którym ich dziecko rozpoczyna naukę w szkołach składowych Zespołu Szkół. Rodzice, opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń mogą w każdym momencie roku szkolnego, w formie pisemnej zmienić swoją deklarację w zakresie uczestniczenia na zajęciach religii/etyki.

Rozdział V
MAJĄTEK I FINANSE

§ 28

 1. Obsługa finansowo – księgowa jednostki jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.

 2. Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz dochodów własnych szkoły.

 3. ZSZ im. M. Skłodowskiej – Curie w Płocku prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

 4. Wszelkie wpływy uzyskane przez jednostkę, za wyjątkiem dochodów rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wpływów na utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych, które funkcjonują na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 roku, stanowią dochody budżetu miasta Płocka.

 5. Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

 6. Szkoła prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 7. Sprawozdania finansowe i budżetowe szkoły sporządza Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych i podpisuje Dyrektor szkoły. Ww. sprawozdania Zarząd Jednostek Oświatowych przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

 8. Szkoła prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będącego w jej dyspozycji.

 9. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500,00 podejmuje samodzielnie Dyrektor szkoły w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.

 10. Limit zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez szkołę.

 11. Zmiana zatrudnienia pracowników administracji i obsługi powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płock, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.

 12. Wprowadzanie regulacji płac pracowników administracji i obsługi, w tym zmian wynagrodzeń pracowników szkoły, jest możliwie wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

 13. Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

Rozdział VI
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 29

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół składowych Zespołu Szkół jest prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonego przez Miasto Płock.

 2. Rekrutacja jest przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym zapisów Ustawy o systemie oświaty z zasadą powszechnej dostępności.

 3. Do klas pierwszych szkół składowych Zespołu Szkół są przyjmowani kandydaci zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym, które to są publikowane w Regulaminie rekrutacji i przyjęć do klas pierwszych na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz na tablicy informacyjnej w jej siedzibie.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania podań, ogłoszenia listy osób przyjętych jest określany w każdym roku szkolnym przez Miasto Płock, a następnie publikowany w Regulaminie rekrutacji i przyjęć do klas pierwszych na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz na tablicy informacyjnej w jej siedzibie.

 5. W o przyjęciu kandydata decyduje powołana przez Dyrektora w każdym roku przed rekrutacją Komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. liczbę wolnych miejsc w oddziałach, które ustala w porozumieniu z organem prowadzącym;

  2. możliwości lokalowe;

  3. spełnienie kryteriów.

 6. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą powołani przez Dyrektora pracownicy Zespołu Szkół , np. wicedyrektor, pedagog szkolny, inni specjaliści zgodnie z potrzebami.

 7. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji uczniów do klas pierwszych oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem nowych uczniów.

 8. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół składowych Zespołu Szkół reguluje Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych .

 9. W ciągu 5 dni od ogłoszenia przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych rodzic, prawny opiekun kandydata lub pełnoletni kandydat, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 10. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.

 11. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia wnioskujący ma prawo złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.

 12. Przyjęcia do kolejnych klas i do klasy I w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół .

 13. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia.

§ 30

 1. UCZEŃ ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

  2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

  3. poszanowania jego godności;

  4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

  6. rozwijania zdolności i zainteresowań, talentów;

  7. uczestniczenia we wszystkich formach działalności kulturalnej, naukowej i społecznej organizowanej przez szkołę;

  8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z zarządzaniem MEN z dnia 14.09.1992 r. dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

  9. pomocy w przypadku trudności w nauce;

  10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

  11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w obecności nauczyciela,

  12. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

  13. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

  14. stypendium i zapomogi zgodnie z odrębnymi przepisami;

  15. opieki zdrowotnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. UCZEŃ ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły zwłaszcza dotyczących:

  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  3. dbałości o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój fizyczny i psychiczny;

  4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

  5. podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły w czasie pobytu w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

  6. dbania o skromny i estetyczny wygląd;

  7. noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentowania szkoły na uroczystościach pozaszkolnych (biała koszula, marynarka),zmiany obuwia w szkole;

  8. zostawiania w szatni ubrania wierzchniego i worków z butami

  9. pełnienia dyżurów w klasie zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem;

  10. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, nie później niż do końca miesiąca, w którym były nieobecności. Wychowawca może wyrazić zgodę na nieobecność ucznia dłuższą niż 3 dni z przyczyn innych niż choroba na podstawie pisemnego wniosku rodziców. Nieobecność dłuższa niż 14 dni wymaga zgody Dyrektora szkoły;

  11. punktualnego przybywania na zajęcia. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności na początku lekcji na każdych zajęciach. Uczniom spóźnionym do 15 minut na pierwszą lekcję wpisuje się w dzienniku literę „S”.

 3. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

  1. uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego, smartfonu jak i z innych tego typu urządzeń komunikacyjnych podczas lekcji (nie może rozmawiać, nagrywać, fotografować, wykonywać zdjęć);

  2. uczeń może posiadać telefon i może za jego pomocą rozmawiać oczekując na zajęcia;

 4. za zagubienie telefonu komórkowego lub innego urządzenia na jej terenie szkoła nie odpowiada;

 5. uczeń może korzystać z telefonu szkolnego w sekretariacie szkoły, jeżeli zachodzi konieczność kontaktu z rodzicami.

§ 31

 1. Uczeń może być nagrodzony za:

  1. dobre wyniki w nauce i pracę społeczną;

  2. zajęcie czołowych miejsc w konkursach, olimpiadach;

  3. współzawodnictwo w praktycznej nauce zawodu.

 2. Szkoła stosuje następujące RODZAJE NAGRÓD:

  1. wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę, wicedyrektora, Dyrektora;

  2. wyróżnienie (pochwała) wobec uczniów całej szkoły na apelu przez Dyrektora lub Wicedyrektora;

  3. list pochwalny wychowawcy klasy, Wicedyrektora, Dyrektora do rodziców lub ich zakładu pracy;

  4. nagroda w formie upominku Rady Rodziców;

 3. klasa szczególnie wyróżniająca się w nauce i pracy społecznej może uzyskać dofinansowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej z funduszy Rady Rodziców;

 4. dopuszcza się inne formy wyróżniania uczniów.

§ 32

 1. Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły karami niżej wymienionymi:

  1. upomnieniem wychowawcy klasy;

  2. upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły z wpisem do akt;

  3. upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec klasy lub szkoły z wpisem do akt - o czasie przechowywania wpisu w aktach decyduje Rada Pedagogiczna uzależniając to od rodzaju przewinienia;

  4. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

  5. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole;

  6. przeniesieniem do innej szkoły;

  7. obniżeniem oceny z zachowania;

  8. usunięciem ze szkoły.

 2. W przypadku poważnego naruszenia Statutu Szkoły nie obowiązuje stopniowanie kar.

 3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Szkolnego, członków Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

 4. Za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być zawieszony w swoich prawach i obowiązkach do czasu przybycia rodziców (opiekunów) w celu wyznaczenia kary. Zawieszenia dokonuje Dyrektor szkoły a o wymiarze kary decyduje Rada Pedagogiczna najpóźniej w ciągu 3 dni po zawieszeniu. Wychowawca klasy ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców (opiekunów) o zastosowaniu kary wobec podopiecznego.

 5. Uczeń poprzez Samorząd Klasowy lub Samorząd Szkolny ma prawo do odwołania się do Dyrektora szkoły od decyzji wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w danej klasie o ile decyzja tak była niezgodna z funkcjonującym prawem szkolnym. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna.

 6. Karę uważa się za niebyłą, a wpis o ukaraniu usuwa się z akt osobowych ucznia po roku nienagannego zachowania, o ile wpis na karze nie stanowi inaczej. Dyrektor może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy albo Samorządu Uczniowskiego, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 7. Zastosowanie nagrody lub kary jest wyrazem oceny postępowania ucznia.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

 3. Tablica i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

 4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły: nazwa zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 34

 1. Zespół Szkół Zawodowych nosi imię Marii Skłodowskiej Curie oraz posiada sztandar.

 2. Do ceremoniału szkolnego należą:

  1. ślubowanie klas pierwszych

„My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku ślubujemy:

- godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię,

- sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

- przestrzegać regulaminu szkoły,

- z honorem pełnić funkcje akcentujące dobro społeczności szkolnej i rangę jej patrona.”

 1. Studniówka;
 2. Ślubowanie uczniów klas kończących

„W obecności swoich nauczycieli i wychowawców, rodziców oraz kolegów ślubuję:

Być dobrym, sumiennym i pracowitym studentem w szkole wyższej,

- Rzetelnie, z poczuciem pełnej odpowiedzialności wykonywać powierzone mi obowiązki w zakładzie pracy,

- Być dobrym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej aktywnym społecznie w miejscu pracy i zamieszkania,

- Systematycznie pogłębiać swoją wiedzę zawodową zdobytą w szkole,

- Wykorzystywać w swoim dorosłym życiu wszystkie najlepsze wzorce wpojone mi w szkole z pożytkiem dla Ojczyzny.”

 1. Szkoła jest reprezentowana w czasie uroczystości państwowych i szkolnych przez delegację uczniowską i poczet sztandarowy.

§ 35

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36

 1. STATUT Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7 sporządzony w oparciu o Zarządzanie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 roku uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …………………………

 2. Zmiany w Statucie naniesiono dnia ………………………...

 3. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.